huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden:

 

1. Toestand van het materiaal:

Bij de in ontvangstname van het materiaal erkent de huurder dat deze volledig en in goede staat van werking is. Hij verbindt zich er toe deze in dezelfde staat terug te bezorgen.

2. Herstellingen:

De verhuurder behoudt zich het recht voor om met behulp van vakmensen en of technici de nodige herstellingen te laten uitvoeren aan beschadigde of ontregelde toestellen, en dit ten koste van de huurder. De huurder zal de verhuurder schadeloos stellen voor elke schade die veroorzaakt werd door herstellingen uitgevoerd buiten onze diensten.

Bij verlies of volledige breuk van het materiaal zal huurder gehouden zijn, de nieuw- waarde van het materiaal te betalen aan de verhuurder.

 

3. Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de hierboven vermelde apparatuur. Hij wordt aansprakelijk gesteld bij schade, verlies of diefstal.

4. Duur:

De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling of in ontvangstname van het verhuur- materiaal. De huurder mag in geen geval het materiaal verhuren aan derde personen Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na akkoord van de verhuurder en rekening houdend met eenwijziging van de overeengekomen verhuurprijs.

5. Teruggave:

Na de vervaltijd van de huur zal de huurder het materiaal terug bezorgen in de lokal- en van de verhuurder. Bij de teruggave van het materiaal dient de huurder de verhuurder in te lichten over elke onregelmatigheid of ongeval vastgesteld tijdens de huurperiode. Te late teruggave van het gehuurd materiaal geeft aanleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot een schadevergoeding overeenstemmend met de kostprijs van de lopende huurperiode.

6. Betaling

De facturen moeten contant betaald worden ten laatste op de vervaldag, zijnde binnen 8 dagen na uitschrijven van de factuur. Indien partijen een andere wijze van betaling overeenkomen doet dit in principe geen afbreuk aan de vervaldag. In geval van niet-betaling na de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest  t.b.v. 12 % per jaar en een forfaitaire vergoeding voor kosten van invordering t.b.v. €40 worden aangerekend, behoudens het recht om alle werkelijke kosten van invordering door te rekenen aan de huurder. Transportkosten kunnen ons niet aangerekend worden. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

7. Als consument (handelend voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen)  beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst,  c.q. de reservering van materiaal gaat die onmiddellijk wordt uitgevoerd. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra de verhuurder de overeenkomst heeft uitgevoerd. Uw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na ontvangst van het reservatieformulier.

8. Annulatievergoeding.

De huurder/organisator verbindt zich ertoe bij de verbreking van de huurovereenkomst de volgende annulatiekosten te betalen:

100% van de huurprijs bij annulatie de dag voor het evenement of de dag zelf

75% van de huurprijs bij annulatie, meer dan twee dagen voor het evenement

50% van de huurprijs bij annulatie, meer dan 14 dagen voor het evenement.

25% van de huurprijs bij annulatie, meer dan 1 maand voor het evenement.

De annulatievergoeding is omzetbaar in een cadeaubon met dezelfde waarde van de huurovereenkomst met een geldigheidslimiet van 6 maanden na de initiële boekingsdatum op het reservatieformulier. Deze cadeaubon dient wel onmiddellijk betaald te worden. Deze cadeaubon kan dan naar wens ingeruild worden bij ons of één van onze zustersites (huureenprojector.com, huureenkaraoke.be, huureendjset.be).

9. Rechtsmacht:
In geval van geschil zullen alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd zijn.

10. Bedrijfsgegevens
JoCa VOF
Mazestraat 40
9030 Mariakerke
Telefoon: +32 471 532 947
BTW BE 0892.944.188
ARGENTA BE35 9731 2064 8937
BIC CODE ARSPBE22

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!